Search Bodleian Incunables:
in

If your search term consists of multiple words, you can choose how to search:

 

 

Bod-Inc: J-067

Jacobus de Voragine

Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia [Dutch] Passionael: Winter- ende Somerstuc. Usuardus: Martyrologium [Dutch].

 

Analysis of Content

A2r [Calendar.] Incipit: ‘Januarius heeft xxxi daghen maen xxx . . .’ Following Polain.

a1r [Introduction to Legenda aurea.] Incipit: ‘[G]henomen is dit boeck wt een boeck dat men hiet dat passionael . . .’ ewighe dinghen’

a1v [Prologue to Martyrologium.] ‘Die voersprake opt martirologium'. Incipit: ‘[D]ie hoechtiden der heyligher apostelen of martelaren . . .’ gode alleen toebehoert’

a2r Usuardus: [Letter addressed to] Carolus King of Francia [Charles the Bald]. Incipit: ‘[D]iesnode ende cleynwaerdighe priester ende moninc . . .’ loep veelre jaren. Amen’

a3r Usuardus: Martyrologium. Incipit: ‘[O]ctaue der gheboerten ons heren Ihesu Cristi ende siin besnidenisse . . .’ Each section on the Martyrologium is followed by an appropriate legend from the Legenda aurea.

a3r [Jacobus de Voragine]: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia [Dutch]: Winterstuc. ‘Passionael'.’ Following ed. Graesse, nos xiii–xiv (ending imperfectly), xv, xvii (without the section on the name), xvi (without the section on the name, and ending imperfectly).

b8r ‘Die legende van sinte Ponciaen'. Incipit: ‘[I]nden tiden des keysers Anthonius doe dat zwaert van persecucie . . .’ eweliike sonder eynde. Amen’

c2v [Jacobus de Voragine]: ‘Passionael'; Winterstuc.’ Following ed. Graesse, nos xix, xviii (without the section on the name).

c4v ‘Die legende van sinte Anthonius'. Incipit: ‘[A]nthonius die was gheboren wt Egipten van gheestelijcken ouders . . .’ den heyligen gheest. Amen’

e3r ‘Die legende . . . van . . . sinte Prisca'. Incipit: ‘[D]ie heylighe maghet sinte Prisca een poerterse van Roemen . . .’ tot hoer eren’

e4r [Jacobus de Voragine]: ‘Passionael'; Winterstuc.’ Following ed. Graesse, nos xxii–xxv (all without the sections on the name, xxv ending imperfectly), xxviii (with variations), cxxxviii.

g2v ‘Die legende vanden groten Karolo'. Incipit: ‘[K]arolus des cominics Pippinus soen die om gwetheyt . . .’ heren sonder ghetal’

g7r [Jacobus de Voragine]: ‘Passionael'; Winterstuc.’ Following ed. Graesse, nos xxxi–xxxvi.

h5v ‘Die legende van sinte Brigitta'. Incipit: ‘[D]ese heylichste Brigitta een bruyt Christi vanden ouersten . . .’ daer in die stede’

h7r [Jacobus de Voragine]: ‘Passionael'; Winterstuc.’ Following ed. Graesse, nos xxxvii, xxxviii–xxxix (both without the sections on the name).

i8r ‘Die legende van sinte Dorothea'. Incipit: ‘[I]nder prouincien van Capadocien inder stat Cesarien so was een . . .’ nymmermeer sondereynde. Amen’

k2v [Jacobus de Voragine]: ‘Passionael'; Winterstuc.’ Following ed. Graesse, nos xl–xli (both without the section on the name).

k3r ‘Die legende van Theophilus'. Incipit: ‘[T]heophilus des rechters aduocaet hi bespotte aldus Dorothea . . .’ die werelde der werelden. Amen’

k5v ‘Die legende van sinte Appollonia'. Incipit: ‘[D]ie heylighe maghet Appollonia was ghepinicht van een tyran . . .’ inden ewighen leuen’

k6r ‘Die legende van sinte Scolastica'. Incipit: ‘[S]inte Scolastica was sinte Benedictus suster ende was een nonne van enen . . .’ samen inder aerden’

k6v ‘Legende ende leuen des heylighen . . . sinte Willem'. Incipit: ‘[D]ie heylighe man sinte Willem was gheboren wter prouintien van . . .’ si beyde ghesont’

l2r [Jacobus de Voragine]: ‘Passionael'; Winterstuc.’ Following ed. Graesse, nos xlii (without the section on the name), xliii–xlv (without the section on the name), clxxiii (with variations), xlvi (without the section on the name), xlvii, l.

n8r [Legenda aurea: additional legends. Life of S. Gertrude.] Incipit: ‘[V]anden leuen ende verdienten ende vander bekeringhe des heylighen magets sinte Gheertruyt . . .’ here Ihesum Cristum’

o7v [Jacobus de Voragine]: ‘Passionael'; Winterstuc.’ Following ed. Graesse, nos xlix (without the section on the name), li, liii–liv (with variations), xcii, lvi, lvii–lix (all without the section on the name), lxi (without the section on the name), lxiii (without the section on the name), lxx, lxxii–lxxiii (both with variations), lxv (without the section on the name), lxvii (without the section on the name), lxviii–lxix, lxxiv (without the section on the name), cxxix, lxxvi (without the section on the name), lxxv (without the section on the name).

x4r ‘Dat leuen ende dye legende des . . . sinte Seruacius'. Incipit: ‘[I]n dyen tiden dat dye keyser Octauianus regnerende was . . .’ eweliicken sonder eynde. Amen’

y6r [Jacobus de Voragine]: ‘Passionael'; Winterstuc.’ Following ed. Graesse, nos lxxvii (without the section on the name).

y6v ‘Van die eersaem priester Beda'. Incipit: ‘[I]nt jaer ons heren ses hondert ende seuen ende tachtich soe was Beda . . .’ ydel tot nv’

z5v ‘Die legende van sinte Hubrecht'. Incipit: ‘[I]n dien tiden doe die boesheyt des wreden Eubronii . . .’ aerden verheuen heest’

z8v [Jacobus de Voragine]: ‘Passionael'; Winterstuc.’ Following ed. Graesse, nos lxxviii, lx, lxxix.

[et]2v ‘Die legende van . . . sinte Erasmus'. Incipit: ‘[D]ie heylighe man sinte Erasmus die was van enen edelen . . .’ here verweruen moet’

[et]6r ‘Die historie ende legende vanden . . . bisscop . . . sinte Bonifacius'. Incipit: ‘[D]ae die tijt dat dat deuote volck van Enghelant bi onderwisinge . . .’ eweliiken sonder eynde. Amen’

[con]2v [Jacobus de Voragine]: ‘Passionael'; Winterstuc.’ Following ed. Graesse, nos lxxx–lxxxi (both without the section on the name).

[con]5v ‘Die legende des . . . confessoers sinte Odulphus'. Incipit: ‘[I]n dien tiden dat regnerende was die alder goedertierenste . . .’ leuet in glorien. Amen’

A2r [Jacobus de Voragine]: ‘Passionael'; Winterstuc.’ Following ed. Graesse, nos lxxxxii (without the section on the name), lxxxiv–lxxxv (without the section on the name), lxxxiii (without the section on the name).

A7r ‘Die legende vanden xiii maertelaren'. Incipit: ‘[D]aer was in voerleden tiden een prince gheheyten Achasius die welcke gheordineert . . .’ eweliicken sond eynde’

A8v [Jacobus de Voragine]: ‘Passionael'; Winterstuc.’ Following ed. Graesse, nos lxxxvi (without the section on the name).

B5v ‘Die legende des . . . confessoers Lebuiin'. Incipit: ‘[E]en edel eylant gheleghen is aen die Zuder Zee . . .’ siin inder ewicheyt’

C1r [Jacobus de Voragine]: ‘Passionael'; Winterstuc.’ Following ed. Graesse, nos lxxxvii–lxxxviii, lxxxix–xc (both without the section on the name), lv (without the section on the name), cxxvii (with the names as Saminianus and Samina, rather than Savinianus and Savina), cxliv, clii.

E8r ‘Die legende ende leuen vanden heilighen abt . . . sinte Gheraert'. Incipit: ‘[D]ie man goods ende heilighe abt Gheraert was gheboren . . .’ vander maent Octobri’

F2v [Jacobus de Voragine]: ‘Passionael'; Winterstuc.’ Following ed. Graesse, nos clxxv–clxxvii, clxxix–clxxxi (sections 1-3 only).

H2v ‘Die legende van sinte Ioest'. Incipit: ‘[S]inte Ioest wes hoechtijt op sinte Lucien dach is was een . . .’ leden siins lichaems’

H4v ‘Die legende van sinte Dirck'. Incipit: ‘[S]inte Dirck was gheboren int lantscap van Riemen gheleghen . . .’ die maent van Iulio’

H5r [Jacobus de Voragine]: ‘Passionael'; Winterstuc.’ Following ed. Graesse, nos xxix–xxx (without the section on the name), clxxxii, clxix (without the section on the name), clxxiii (part only).

K5r ‘Van sinte Seuerinus bisscop ende confessoer'. Incipit: ‘[D]ie heylighe bisscop Seuerinus gheboren vanden bisdom . . .’ tot inder ewicheit. Amen’

K5v ‘Van sinte Seuerinus biscop ende confessoer'. Incipit: ‘[N]och soe ist huden sinte Seuerinus den biscops dach . . .’ leuet inder ewicheyt. Amen’

K6v ‘Van sinte Cunibertus bisscop ende confessoer'. Incipit: ‘[I]n des conincs van Vrancrijcs tiden Dagobertus . . .’ sonden vergheuende. Amen’

K7r ‘Die historie vanden heyligen bisscoppen Eucharius, Valerius ende Maternus'. Incipit: ‘[A]l ist wel dat die heyligen leuen altijt bliuet biden . . .’ van swerten moniken’

L2v ‘Van sinte Valerius bisscop'. Incipit: ‘[I]n des eerbaren doot Eucharius soe volghede . . .’ werden ghegrauen’

L3v ‘Van sinte Maternus biscop'. Incipit: ‘[N]a dien dat Valerius ghestoruen was soe ontfenck sinte . . .’ tot inder ewicheden. Amen’

L4v ‘Van sinte Brygida'. Incipit: ‘[D]ie heylighe ioncfrouwe Brigida die god voer . . .’ inder ewicheden. Amen’

L6v ‘Van sinte Walburch'. Incipit: ‘[D]aer nae dat Enghelant ouermidts sinte Gregorius paeus . . .’ groter eerbaerheyden’

L8r ‘Van sinte Wyw'. Incipit: ‘[D]ie heylighe ionghelinc Wyw was gheboren wt dat eylant Scotlant ghenoemt . . .’ hulpe begheren de siin’

M1r ‘Van sinte Blandina'. Incipit: ‘[B]iden maertelaers tiden soe was een vrouwe dye Blandina . . .’ quam te hulpe’

M1v ‘Van sinte Sanctus'. Incipit: ‘[I]n dyen seluen tiden so was een dyake die Sanctus . . .’ mede te ghenese’

M2r ‘Van sinte Fotinus'. Incipit: ‘[I]n dyen tyden was oeck een heylich bisscop die Fotinus gheheten was . . .’ piin moche liden’

M4v ‘Van sinte Basilides'. Incipit: ‘[I]n dyen tiden doe Dyoclesianus ende Maximianus rasende waren op . . .’ kercke te wemen’

M5r ‘Van sinte Medardus'. Incipit: ‘[D]ie heylighe Medardus was gheboren wt dat lantscap . . .’ ende van lichaem. Amen’

M5v ‘Van sinte Arnulphus'. Incipit: ‘[D]ie heylighe bisscop Arnulphus was van edelen gheslachte . . .’ lesen ende naeuolghen’

M8v ‘Van sinte Fredericus bisscop'. Incipit: ‘[D]ie heylighe man Fredericus was gheboren wt edelen . . .’ van ewen tot ewen. Amen’

N4v ‘Van sinte Agapitus'. Incipit: ‘[O]nder den heydenschen coninc Antyochus soe was een kinc . . .’ regneert inder ewicheyt. Amen’

N6v ‘Van sinte Affra'. Incipit: ‘[I]n dyen dagen doe Dyoclesiaens raserie barnede onder den . . .’ tot in der ewicheyt. Amen’

O2v ‘Van sinte Gregorius bisscop van Wtrecht'. Incipit: ‘[D]oe die heylighe bisscop van Vtrecht Bonifacius . . .’ tot inder ewicheyt. Amen’

O3v ‘Vander vijndinghe des hoefdes sinte Johans Baptisten'. Incipit: ‘[T]wee monicken quamen wt orienten ende si begheerden . . .’ tot inder ewicheyt. Amen’

P2v ‘Van sinte Sophie met haren dryen dochteren Fides, Spes et Caritas'. Incipit: ‘[S]oe dat woert goods oeuer alle die wevelt ghecondicht wort . . .’ den i dach in Julio’

Imprint

Imprint: Utrecht: Johann Veldener, 12 Sept. 1480. Folio.

Remarks: In two parts.

Collation

Collation: A a–r [2-shaped r] ( s–v u–z [et] [con] A–N8 O P6.

Illustrations: Woodcut border on a1r.

References

ISTC: ij00140500

Hain: C 6510;

Goff: Goff J‑144 (I);

Proctor: Pr 8859 (I);

Others: Campbell 1757; HPT II 433; ILC 1309; Oates 3326 (I); Pellechet, ‘Voragine', no. 119; Polain 2218; Seyboldt no. 103; Sheppard 6869 (I).

LCN: 14499083

Copies

Copy number: J-067(1)

Wanting gathering A containing the calendar, also n1.

Winterstuc only, although Sheppard notes that it does not correspond exactly with the Pars hiemalis.

Binding: Sixteenth-century blind-tooled calf over wooden boards, with two metal catches; two clasps lost. On both covers triple fillets form concentric frames; within the outer frame is a cresting roll, within the inner frame a foliate(?) roll, both very worn.

Size: 274 × 207 × 69 mm.

Size of leaf: 255 × 191 mm.

Two- to six-line initials are supplied in red or blue; paragraph marks, capital strokes, and underlining supplied in red.

Provenance: Wesel, North Rhine-Westphalia, S. Maria, S. Johannes Baptista and S. Johannes Evangelista, Carthusians; inscription in a sixteenth-century(?) hand on a2r: ‘Liber Carthusiæ Wesaliensis'; shelfmark ‘G.122' on a2r. Purchased for £1. 5. 0: see Books Purchased (1853), 66.

SHELFMARK: Auct. 6Q 5.27.


Go to top of page